Skip to content Skip to footer

การตื่นรู้ทางจิตวิญญาณ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งในจิตสำนึก (consciousness), การรับรู้ (perception) หรือการตระหนักรู้ (awareness)
การค้นหาความหมาย, อาการ และตัวบ่งชี้ของการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณอาจเป็นประโยชน์หากคุณกำลังค้นหาคำตอบเกี่ยวกับชีวิตและเอกภพ

1. การรับรู้ที่ขยายกว้างขึ้น (Expanded awareness): ปรับตัวเข้ากับช่วงเวลาปัจจุบันได้ดีขึ้น, มีสติระลึกรู้ว่าตัวเองใช้ชีวิตอย่างไร, มีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง และรู้สึกถึงความเชื่อมโยงกันของสรรพสิ่งมากขึ้น

2. การเปลี่ยนแปลงภายใน: คุณอาจประสบกับการเปลี่ยนแปลงในค่านิยม, ความเชื่อ และลำดับความสำคัญของตน คุณอาจตั้งคำถามกับบรรทัดฐานทางสังคม, การแสวงหาวัตถุนิยม และแสวงหาความหมายและจุดมุ่งหมายในชีวิตที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

3. การเชื่อมต่อกับสวรรค์ (the divine): รู้สึกเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับพลังที่สูงกว่า, กับจักรวาล, กับตัวตนที่แท้จริง หรือการสถิตอยู่ของสวรรค์ (divine presence) ซึ่งมักนำมาซึ่งความรู้สึกสงบสุข, ความรัก และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

4. การสลายอัตตา: เราสามารถก้าวข้ามอัตตาซึ่งเป็นตัวตนหรือ “ฉัน” หรืออัตตาอาจสลายไป ช่วยให้บุคคลได้สัมผัสความเป็นหนึ่งเดียว (oneness), ความเชื่อมโยง กับทุกสิ่ง, ก้าวข้ามข้อจำกัดของความเป็นปัจเจกบุคคลและการแยกจากกัน

5. ความสงบภายในและความรู้สึกเติมเต็ม (Inner peace and fulfillment): ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการที่ได้เป็น หรือสอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริงและเชื่อมต่อกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตน, สัมผัสถึงความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างลึกซึ้ง

6. เกิดความบังเอิญที่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ (Synchronicity) : มีบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งดูเหมือนจักรวาลอยู่เบื้องหลัง ที่คุณคิดว่าเป็นสัญญาณบอกคุณ การกระทำเพียงครั้งเดียวของคุณ อาจทำให้เกิดเหตุการณ์หลายอย่างที่ดูเหมือนถูกกำหนดไว้แล้ว

7. คุณมีความเมตตา และความเห็นอกเห็นใจเพิ่มขึ้น : คุณรับรู้ถึงสิ่งที่ผู้อื่นกำลังประสบและนำมุมมองใหม่มาใช้ ความเห็นอกเห็นใจของคุณดูเหมือนเป็นเรื่องปกติ และเป็นธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงความเห็นอกเห็นใจตนเองด้วย

คุณกำลังก้าวสู่การตื่นรู้ทางจิตวิญญาณ หากคุณรู้สึกถึงสิ่งที่กล่าวข้างต้น แต่การตื่นรู้ทางจิตวิญญาณเป็นประสบการณ์ส่วนตัว อาการและผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไป บางคนอาจตื่นขึ้นอย่างกะทันหันและรุนแรง ในขณะที่บางคนค่อยเป็นค่อยไปและใช้เวลายาวนาน