Skip to content Skip to footer

ตอนที่ 4 ความยืดหยุ่นของระบบประสาทสมอง (Neuroplasticity)

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับความยืดหยุ่นของระบบประสาทสมอง (Neuroplasticity) มีความสำคัญต่อการศึกษาด้านประสาทวิทยา (Neuroscience) การศึกษาการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย การตื่นรู้และการบำบัดทางสติปัญญา เนื่องจากมันช่วยให้เราเข้าใจถึงวิธีที่สมองปรับตัวและตอบสนองต่อประสบการณ์และความท้าทายต่าง ๆ
.
ความยืดหยุ่นของระบบประสาทสมอง (Neuroplasticity) หมายถึง ความสามารถของสมองในการจัดระเบียบและปรับตัวด้วยการสร้างเชื่อมต่อประสาทใหม่ตลอดชีวิตของบุคคล นี่เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของสมองที่ช่วยให้สามารถเปลี่ยน และปรับตัวตามประสบการณ์การเรียนรู้ การบาดเจ็บ และการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดล้อม
.
ในอดีต ความเชื่อว่าโครงสร้างของสมองจะคงที่และไม่สามารถสร้างเซลล์ประสาทใหม่ (เซลล์สมอง) หลังจากวัยเด็ก แต่งานวิจัยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ได้แสดงให้เห็นว่าสมองยังคงมีการเปลี่ยนและปรับโครงสร้าง และฟังก์ชันตามปัจจัยต่าง ๆ
.
ความยืดหยุ่นของระบบประสาทสมอง แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่
.
1) ความยืดหยุ่นโครงสร้าง: ประเภทของความยืดหยุ่นนี้เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในโครงสร้างของสมอง เช่น การสร้างซิแนปส์ใหม่ (การเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ประสาท) หรือการแตกของเดนไดรต์ใหม่ (การยื่นต่อมต่าง ๆ จากเซลล์ประสาทที่รับสัญญาณ) ความยืดหยุ่นโครงสร้างมักมีอยู่มากในช่วงพัฒนาสมองตอนเริ่มต้น และยังเห็นได้ในการเรียนรู้ การเป็นหน่วยความจำ และการฟื้นตัวจากการบาดเจ็บสมอง
.
2) ความยืดหยุ่นฟังก์ชัน: ความยืดหยุ่นฟังก์ชันหมายถึงความสามารถของสมองในการกระจายฟังก์ชันไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ในการตอบสนองต่อความเสียหายหรือการเปลี่ยนแปลงในการนำเข้าข้อมูล เช่น ถ้าส่วนหนึ่งของสมองเสียหายจากอัมพาต พื้นที่อื่นอาจเข้ามาทำฟังก์ชันที่ก่อนหน้านั้นถูกดำเนินการโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
.
ความยืดหยุ่นของระบบประสาทสมองนี้มีผลที่สำคัญต่อการเรียนรู้และหน่วยความจำ เมื่อเราเรียนรู้สิ่งใหม่ หรือปฏิบัติทักษะเฉพาะ สมองจะสร้างทางเชื่อมต่อประสาทใหม่หรือเสริมทางเชื่อมต่อที่มีอยู่ เพื่อทำให้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการปฏิบัติงานเหล่านั้นในอนาคต
.
นอกจากนี้ ความยืดหยุ่นของระบบประสาทสมอง ยังมีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูหลังจากการบาดเจ็บสมอง สมองมักสามารถปรับโครงสร้างตัวเองเพื่อชดเชยพื้นที่ที่เสียหาย ซึ่งจะนำไปสู่การฟื้นฟูฟังก์ชันไปเมื่อเวลาผ่านไป กระบวนการนี้เป็นที่ชัดเจนโดยเฉพาะในกรณีที่บุคคลกลับมาได้รับความสาหัสหรือความสามารถทางกลและความคิดหลังจากประสบการณ์การบาดเจ็บสมอง
.
หนึ่งในเทคนิคที่สามารถส่งเสริมความยืดหยุ่นของระบบประสาทสมองได้คือ การฝึกฝนในจิต การฝึกฝนในจิตสนับสนุนในกระบวนการความยืดหยุ่นของระบบประสาทสมองได้ด้วยการกระตุ้นเส้นทางประสาทที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ถูกปฏิบัติ สมองจะตอบสนองต่อจินตนาการในวิธีที่คล้ายคลึงกับการฝึกฝนทางกายภาพจริง ซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงการเชื่อมต่อของระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับทักษะที่ถูกฝึกฝน
.
ปัจจัยต่าง ๆ ที่สามารถมีผลต่อระดับของความยืดหยุ่นของระบบประสาทสมอง ได้แก่ อายุ พันธุกรรม ความเข้มข้นและความถี่ของการฝึกฝน และประสบการณ์ สมองที่มีอายุน้อยกว่ามักจะแสดงความยืดหยุ่นที่มากกว่า แต่ความยืดหยุ่นก็ยังคงอยู่ตลอดชีวิต
.
Alchemist Nook