Skip to content Skip to footer

ตอนที่ 1: บาลานซ์สมดุลของสมองเพิ่มปัญญาญาณด้วยสมาธิ

สมองมนุษย์ประกอบด้วยสองของสมอง คือสมองซ้ายและสมองขวา ซึ่งแต่ละข้างมีส่วนร่วมในการดำเนินการสมองในหลายฟังก์ชัน การวิจัย “สมองที่แยกกัน (split-brain research)” ของดร. โรเจอร์ สเปอร์รี่ ที่ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Prize) เปิดเผยว่า การที่บุคคลมีความถนัดในการใช้มือข้างใดข้างหนึ่ง แสดงถึงการทำงานของสมองซีกใดซีกหนึ่งที่มากกว่าอีกซีกหนึ่ง ดร. สเปอร์รี่เน้นให้ความสำคัญกับแต่ละข้างของสมอง ที่มีบทบาทเป็นระบบรับรู้ที่แตกต่างกันไป ได้แก่ การรับรู้ การคิด การจดจำ การแก้ปัญหา การตั้งใจ และการแสดงอารมณ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสมองของมนุษย์

โครงสร้างของดร. สเปอร์รี่กล่าวว่าผู้ที่มีสมองซ้ายคือผู้ที่มีการคิดอย่างตรรกะ และมีความเป็นจริงในการใช้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในขณะที่ผู้ที่มีสมองขวามักมีความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการคาดเดา การใช้ปัญญาญาณ จิตสัมผัส และมักมีผลงานด้านศิลปะที่โดดเด่น

ในปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่า ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นลักษณะของผู้ที่ใช้ความคิดของสมองทั้งสองซีก ไม่ได้เฉพาะผู้ที่มีสมองขวาเท่านั้น ดังนั้นหากคุณต้องการใช้ประสิทธิภาพของสมองได้อย่างเต็มที่ คุณก็คงต้องฝึกใช้ทั้งสมองซีกซ้าย และขวาให้สมดุลกัน

วิธีหนึ่งในการสร้างสมดุลและความเชื่อมต่อระหว่างข้างสมองคือการฝึกสมาธิ จากการศึกษาได้พบว่าผู้ฝึกสมาธิมีระบบสมองระหว่างสองข้างแข็งแกร่ง หนาแน่น และมีการเชื่อมต่อที่ดีขึ้นใน “คอร์ปัส คาโลซัม (corpus callosum)” ที่เชื่อมต่อสมองทั้งสองข้าง

การสร้างสมดุล และเชื่อมต่อระหว่างสมองทั้งสองข้างด้วยการฝึกสมาธิ ช่วยทำให้ “สงครามเย็นของสมอง” สิ้งสุดลง โดยรวมสมองฝั่งตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกัน หลังจากการแยกตัวกันในชีวิตอย่างยาวนาน การประสานสมองทั้งสองข้างเปิดทางสู่ประโยชน์มากมาย เช่น การมีสมาธิที่ดีขึ้น ความคิดสร้างสรรค์ที่เพิ่มขึ้น สุขภาพจิตที่ดีขึ้น ความจำที่ยอดเยี่ยม และความคิดที่ชัดเจนขึ้น

ลิงก์ฝึกสมาธิเพิ่มความสุข แบบมีการพูดนำ (Guided happiness meditation by Krunook)

ลิงก์เพลงช่วยเพิ่มพลังสมอง

Alchemist Nook